Start
Projektet
Aktuellt
Dokumentation
Kalendarium
Länkar
Kontakt

 

 

 

 

 

Riktlinjerna

 

 

Riktlinjer I Samverkan
Västra Götaland

 

Bakgrund

Socialstyrelsen gav 2007 ut Nationella Riktinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna var de första som vände sig till både kommun och landsting. De var utarbetade av landets främsta experter på området och byggde på den då senaste forskningen.

För att implementera riktlinjerna startade Västra Götalandsregionen, Västkom (de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland) och Kriminalvården, i april 2008 ett tvåårigt projekt med hjälp av medel från Länsstyrelsen. Projektet bestod av en styrgrupp med en representant från vardera huvudman samt fem projektledare som, på halvtid, skulle arbeta övergripande med implementeringen i hela Västra Götaland. Projektledarna kom från psykiatri, primärvård, socialtjänst och kriminalvård.
Under hösten 2008 skrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med Västra Götalands Län om implementering av de Nationella Riktlinjerna. www.skl.se/kunskaptillpraktik Detta har tillfört projektet ytterligare stöd och resurser.
Den 31 mars 2010 upphör Länsstyrelsedelen i projektet och antalet projektledare minskas till tre, två av dessa tjänstgör dock på heltid i projektet och har därför en hög tillgänglighet.

 

Struktur

Projektets styrgrupp består av

Pär Levander, Västkom
Christina Möller, Västra Götalandsregionen
Per Björkgren, Kriminalvården

 

Projektledargruppen består av

Christina Anderson, Västra Götalandsregionen
Staffan Schött, Göteborgs Kommun
Katarina Thunander, Falköpings Kommun

Målsättningar för projektet

  1. att den kunskap som finns i riktlinjerna blir känd och använd inom missbruks- och beroendevården i Västra Götaland
  2. att den missbruks- och beroendevård som erbjuds är utformad i enlighet med befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer så att klienter och patienter får insatser av god kvalitet

 

Delregionala arbetsgrupper

Länet har delats in i tänkta delregioner för att på ett övergripande plan arbeta med uppföljning kring samverkan och implementering. I länet finns fem delregionala arbetsgrupper med utvalda chefer från de tre huvudmännen; Fyrbodal, SIMBA, Sjuhärad, Skaraborg och Göteborg med kranskommuner

 

Processledare

För att förstärka det lokala implementeringsarbetet har särskilda sex processledare utbildats, som bland annat ska vara kompetensstödjarna behjälpliga i att knyta närverk med varandra, ge extra stöd till de utvalda utvecklningskommunerna samt ge extra stöd där det finns samverkanssvårigheter.

 

Kompetensstödjare

Cirka 150 kompetensstödjare har utsetts i länet. Kompetensstödjarna har som sin uppgift att främst på den egna arbetsplatsen, verka för att de nationella riktlinjerna blir kända och att de används som kunskapsbas inom missbruks- och beroendevården samt att de ligger som grund för samverkan.

Kompetensstödjarna har fått en två-dagars internatutbildning i juni och är sedan dess indelade i fjorton olika nätverk i vilka man kan inhämta stöd och råd för lokalt implementeringsarbete och dela erfarenheter.

 

Utvecklingskommuner

RIS har gjort en överenskommelse med tio olika utvecklingskommuner i länet, som RIS-projektets processledare har kontinuerliga uppföljningsträffar med. De tio kommunerna är Ale, Alingsås, Bergsjöns SDN, Lerum, Mark, Stenungsund, Strömstad, Uddevalla, Vara och Öckerö.
Kommunerna åtar sig att

  1. tillsätta en lokal styrgrupp med representanter från socialtjänst och hälso- och sjukvård
  2. utse kompetensstödjare som samordnar utvecklingsarbetet
  3. inventera missbruks- och beroendevården och definiera förbättringsområden
  4. göra kommunpolitiker delaktiga i utvecklingsarbetet
  5. utveckla former för samverkan med Kriminalvården
  6. utveckla former för brukarmedverkan

.

Genomförda aktiviteter

Utbildning av utbildare

Genom SKL:s utvecklingsarbete Kunskap till praktik utbildas utbildare i olika metoder: ASI/DOK, ADAD, AUDIT/DUDIT, MI, HASCHPROGRAMMET, ÅTERFALLSPREVENTION. Under 2009 har cirka 450 personer utbildats av utbildare i Västra Götaland. Ytterligare utbildningar planeras under 2010.

Tvådagars internatutbildning samt en uppföljningsdag för kompetensstödjare

Den 2-3 juni, 4-5 juni och 8-9 juni 2009 genomfördes utbildningsinternat för kompetensstödjare från de tre huvudmännen kommuner, regioner och kriminalvården. Samverkan samt kompetensstödjarrollen var i fokus och det gavs tillfällen att skapa kontaktytor och nätverksbyggande.
Dokumentation Kompetensstödjarutbildningen Juni 2009

Den 12 februari 2010 anordnades en uppföljningsdag för samtliga kompetensstödjare i länet. Bland annat föreläste Lars Oscarsson  om evidensbaserad praktik.
Uppföljningsdag kompetensstödjarutbildning

 

Chefsdag

En dag för chefer genomfördes den 4 februari 2010. Antalet platser för deltagande chefer fördelades via de delregionala arbetsgrupperna. Fokus under dagen var långsiktig utveckling implementeringen av Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i vårt län.


Kunskapskonferenser

Delregionala kunskapskonferenser där samtliga åtta kapitel i Nationella Riktlinjer behandlats. I oktober 2008 inledde prof Jan Blomqvist med kapitel 1 och 2. Under 2009 fortsatte föreläsningsserien med doc Sven Andreasson, prof Mats Fridell, Fredrik Spak, Agneta Öjehagen och Gunilla Cruce. Serien avslutades i november med Ihsan Sarman. Totalt har konferenserna haft 3 700 deltagare fördelat på 1 700 personer från socialtjänst, hälso- och sjukvård och kriminalvård.

Den sjätte kunskapskonferensen, Ihsan Sarman, Graviditet och missbruk
Text & Bild: Kia Benroth


Den femte kunskapskonferensen, Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk
sjukdom (samsjuklighet) med Agneta Öjehagen och Gunilla Cruce

Text: Alf Midholm Bild: Kia Benroth

Den fjärde kunskapskonferensen, Fredrik Spak, Alkohol- psykosocial behandling och läkemedelsbehandling
Text & Bild: Kia Benroth

Den tredje kunskapskonferensen, Mats Fridell, Narkotika- psykosocial behandling och läkemedelsbehandling
Text & Bild: Kia Benroth

Den andra kunskapskonferensen, Sven Andreasson, Tidig upptäckt och tidiga insatser
Text & Bild: Kia Benroth


Den första kunskapskonferensen, Jan Blomqvist,Vägar ut ur missbruk och beroende

Text & Bild: Kia Benroth

 

Utvärdering

Utvärderingen av implementeringen kommer att ske nationellt och lokalt. Former för utvärdering har diskuterats med Länsstyrelsen. Efter anbudsförfarande har till  utvärderare av RIS-projektet  utsetts konsultföretaget Ramböll Management Consulting,
www.ramboll-management.se. Mattias Wikner och Jonas Lauri från Ramböll har haft en första träff med RIS-projektgruppen och styrgrupp den 7 april. Utvärderingen av projektet är påbörjad. Ramböll kommer att främst titta på hur RIS-projektets aktiviteter leder oss mot vårt mål – processen. En Work-shop har hållits för projektledarna och styrgrupp i maj 2009. En webenkät har sommaren 2009 skickats ut till kompetensstödjarna, intervjuer med utvalda deltagare (projektledare, representanter från delregionala ledningsgrupper m fl) har hållits och kommer att hållas. Ett lärandeseminarium planeras i början av juni 2010.

 

    
     
     
Prenumerationsservice
Vill du hålla dig uppdaterad om aktuella nyheter på vår webbsida? Anmäl dig till Nationella Riktlinjers och Kunskapskällarn´s prenumerationsservice! Gå dit